ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД

Илтгэсэн хурлын нэр: Дээд боловсролын шинэчлэл-2016

Илтгэгч:  П.Нямсүрэн

Хамтран илтгэгч: Н.Эрдэнэхүү,П.Нямсүрэн

Илтгэсэн огноо: 2016-12-21

Илтгэлийн хураангуй: ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П.Нямсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018