The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүрэл тогоот-2017

Илтгэгч:  Б.Цэрэнлхам

Хамтран илтгэгч: Б.Цэрэнлхам,П.Нямсүрэн

Илтгэсэн огноо: 2017-10-21

Илтгэлийн хураангуй: Инженерийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд симуляцын програмуудыг ашиглах нь судалгааны үр дүнд сайнаар нөлөөлж, виртуаль орчинд аливаа бүтээлийг загварчлах боломжуудыг нэмэгдүүлдэг. Энэхүү боломжийг холбооны системд Matlab болон Matlab/Simulink-ын програм ашиглан хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг энэхүү илтгэлд өгүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #simulink #matlab #modeling tools

Илтгэл нэмсэн: Б.Цэрэнлхам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018