Багийн доктор оюутны судалгаа, шинжилгээний ажлын хэлэлцүүлэг. Профессорын семинар

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 2/20/2013

Хамрах хүрээ: Багийн доктор оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 35

Илтгэлийн тоо: 5

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС-ийн ХТЧАББаг дэд проф Я.Алтанцэцэг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Энэ семинараар Хүнсний технологи, чанар, аюулгүй байдлын профессорын багийн доктор оюутнуудын судалгаа, шинжилгээний ажлын явцыг хэлэлцэж, үнэлгээ, дүгнэлт өгч зөвлөмж гаргав.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС Төв байр 1-136

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): зөвлөмж

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019