Магистрын түвшний сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 5/12/2011

Хамрах хүрээ: багш, магистр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 32

Илтгэлийн тоо: 2

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС-ийн ХТЧАББаг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: ШУТИС-ийн ХИБС-ийн Хүнсний технологи, чанар, аюулгүй байдлын багаас бэлтгэдэг Хүнсний технологи, Хүнсний технологи эрүүл ахуй мэрэгжлийн магистрын түвшний сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах чиглэлээр санал солилцов.

Оролцогч байгууллага: БАгш

Хурал болох газар: ШУТИС Төв байр 1-112

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020