Барилга байгууламжийн Газар Хөдлөл Тэсвэрлэлтийг үнэлэх

Разработка методика определения (иеменерения) параметров входного контроля качеств электрическия.

<<
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019