Яриа таних техник, программ хангамж.Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан220/110/35 kV дэд станцд аварын микропроцессорийн бүртгүүр REMI суурилуулах

Shima seiki

<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020