Яриа таних техник, программ хангамж.Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан220/110/35 kV дэд станцд аварын микропроцессорийн бүртгүүр REMI суурилуулах

Shima seiki


Тогтмол гүйдлийн хөдөлгүүрийн удирдлага, хурдны тохируулгын систем.

Улаанбаатар хотын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах арга зам

Асинхрон хөдөлгүүрийн хурдны автомат тохируулгын Mitsubishi FR-A540-0.4K систем

<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019