Монгол хүний биеийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, судалгаа хийх, боловсруулах, стандартжуулахсонгуулийн ажил

Яриа таних техник, программ хангамж.


Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан


Такси метр програм

Mobile BIS


Таримал ургамал, ой бэлчээрийн хортонтой тэмцэх бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019