Дорнод Сибирийн их сургуультай хамтарсан төсөлStudy on wireless internet telephone service based on Wibro system

Study on wireless internet and telephone service based on WiBRO system - Second Interim Report

Mobile coverage solution

Жайкагийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын судалгаа сэдэвт төсөл


Study on netowrk interface technology on WiBRO systemFourth Generation Mobile and Wireless Communications Frequency and Timing Offsets Estimation Optimum Method


Study on Wibro system deployment Strategy
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020