Ситико Аудит ХХК-ний өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ, үнэлгээ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн багшлах зан үйлийн судалгаа

МХТС, МИС, МТС-ийн хамтарсан гарааны компаний бизнес төлөвлөгөө

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн суралцах орчны судалгаа


Эмбэддэд системд суурилсан сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж боловсруулах төсөл

МХТС-ийн мэдээлэл холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх төсөл


Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ

МХТС-д мэдээллийн сүлжээ мэргэжлийн сургалт судалгааны лаборатори байгуулах төсөл

Тендерийн гутлын чанарын давтан үнэлгээСодхангай ХХК-ны гутлын шинжилгээ


ВВ/ТЕЛ маягийн вакуум таслуурын угсралт угсралт

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020