Дэлхийн Банк Сангийн яам УСНББОУС орчуулах төсөл 2012

Удирдагч: Б.Болормаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Х.ДЭЛГЭРСАЙХАН:D.PT27]

Захиалагч: Сангийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-26

Товч тайлбар:

Дэлхийн нягтлан бодогчдын олон улсын стандартын зөвлөлөөс 2011 онд гаргасан улсын секотрийн нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг дэлхийн банк, сангийн яамны төслөөр орчуулах гаргасан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020