Дулааны 3-р цахилгаан станцын дулааны ачааллын нөөцийн судалгаа

Удирдагч: Х.Энхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Х.Энхжаргал:M.IE01],[Д.Цэрэндолгор:M.HD05],[Н.Оюунцэцэг:M.HD09]

Захиалагч: ДЦС-3 ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 35945000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-14

Товч тайлбар:

Дулааны 3-р цахилгаан станцаас дулаанаар хангагдаж байгаа хэрэглэгчдийн дулааны ачаалал шугам сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар, дулаанжуулалтын үндсэн тоноглолын хүчин чадлыг тодорхойллоо. ДЦС-3 5А ба 10А гэсэн үндсэн дулааны магистралиар дулаан түгээж байгаа ба судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар дулааны сүлжээ компани, диспичерийн үндэсний төв, Нийслэлийн хот төлөвлөлтийн газар зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллав. Эдгээр байгууллагуудаас авсан мэдээллүүдийг ашиглан ДЦС-ын сүлжээний параметрт үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг зорьсон.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020