Байгаль-Хөвсгөлийн орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн экологи-ёс зүйн асуудлууд

Удирдагч: А.Энхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: А.Энхбаатар,Б.Наранбаатар,Б.Мөнхнасан

Захиалагч: ОХУ-ын Дорнод Сибирийн Технологийн Их Сургууль

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-04-20

Товч тайлбар:

ОХУ-ын Дорнод Сибирийн Технологийн Их Сургууль, ЮНЕСКО, ШУТИС-ийн НТС хамтарсан төсөл. Судалгааны гол зорилго нь иргэд оршин суугаа нутаг орныхоо байгаль орчны нөхцөл байдлыг хэрхэн үнэлж байна, хүн амын байгаль орчны үнэт зүйлсийн талаарх тогтсон хандлага, экологийн боловсрол, ёс зүйн талаарх ойлголт, төсөөллийг тандан судлахад оршиж байсан болно. 
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020