ММСС-аас хэрэгжүүлсэн МСҮТ оюутнуудад зориулсан сургалтын багц материал бэлтгэх төсөл

Удирдагч: Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû Ñîðèëòûí Ñàí

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Намнан:E.TM12],[Р.Найдандорж:E.TM09],[Д.Ганбат:E.TM14]

Захиалагч: Сургалтанд нэвтрэв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-09-15

Товч тайлбар:

ММСС-аас хэрэгжүүлсэн МСҮТ оюутнуудад зориулсан сургалтын багц материал бэлтгэх төслийн Хүнд машин механизмын засварчин мэргэжлийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллав.
Òºñëèéí õ¿ðýýíä ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äýâøèëòýò òåõíîëîãèéã àøèãëàí ñóðàõ áè÷èã, Ìîíãîë-Àíãëè õýëíèé çóðàãò òîëü, Èíòåðàêòèâ, ìóëüòèìåäèà DVD õè÷ýýë á¿õèé ñóðãàëòûí èæ á¿ðýí ìàòåðèàëûã áýëòãýí ãàðãàв.


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019