Хэмжил хэмжүүрийн лабораторийг шинэчлэх төсөл

Удирдагч: Ц.Эрдэнэцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Эрдэнэцэцэг:M.TP01]

Захиалагч: ЭХС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-11-07

Товч тайлбар:

ХЭмжил хэмжүүр хичээлийн бүрэн лабораторийг байгуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020