ЕБС-ийн багш нарын цаг ашиглалт

Удирдагч: Б.Мөнхнасан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Мөнхнасан:K.SS59]

Захиалагч: Идэр Дээд Сургууль

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-05-02

Товч тайлбар:

ЕБС-ийн багш нарын цаг ашиглалт сургалтын чанар, үр дүн, сургалтын амжилтанд хэрхэн нөлөөлөх байдлыг социологийн судалгааны ажиглалтын аргаар тандан судлаж, судалгааны тайланг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020