Таримал ургамал, ой бэлчээрийн хортонтой тэмцэх бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи

Удирдагч: М.Бямбасүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: Б.Нандин-Эрдэнэ, Б.Эрдэнэтуяа, Ичинхорлоо, Д.Дөлгөөн

Захиалагч: ҮХААЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 600000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-06-10

Товч тайлбар:

Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî

Bacillus thuringiensis–ийн нутгийн омгийн биобэлдмэлийн үйлдвэрлэх технологи боловсруулан, ургамал хамгаалах арга хэмжээнд ашиглахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино. Дээрх зорилгыг биелүүлэх үүднээс дараах зорилтуудыг тавьж ажиллана. Үүнд:

1.      Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгийн ДНХ-ийн нуклеотидийн дарааллыг тогтоох.

2.      Нутгийн омгийн биобэлдмэлийг үйлдвэрлэх технологи боловсруулах.

3.      Нутгийн омгийн биобэлдмэлийг үйлдвэрлэн  ХАА-н таримал, ойн хорлогч шавьж дээр туршиж ашигтай хувилбар тун хэмжээг тогтоох.

Ñóäàëãààíû àæëûí гарах ¿ð ä¿í

1.      Bacillus thuringiensis -ийн  нутгийн омгийн талст токсин үүсгэгч генийн ДНХ-ийн дараалал судлагдана.

2.      Bacillus thuringiensis омгийн шингэн бэлдмэлийг үйлдвэрлэх технологи боловсрогдоно.

3.      Жилд 500л орчим бэлдмэлийг 250 орчим га-д хүнсний ногоо ойн хөнөөлт шавьжийн эсрэг туршина.

4.      Омгийн баталгаажуулалт хийгдэнэ.

5.      Шингэн бэлдмэлийг ХАА-н таримал, ойн хорлогч шавьж дээр хэрэглэж,  үр дүн тогтоогдоно.

6.      Bacillus thuringiensis омгийн шингэн бэлдмэлийн стандарт, хэрэглэх заавар боловсрогдоно.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019