Механик дахь тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлийн хэрэглээ

Удирдагч: Д.Цэдэнбаяр, Ц. Сарантуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цэдэнбаяр:E.MT41],Ц. Сарантуяа

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 24000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-31

Товч тайлбар:

Механик дахь тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлтийн хэрэглээ, операторын онолын спектрал судалгааны шийдэгдээгүй зарим асуудлыг шийдсэн болно. Судалгааны ажлаар  6 олон улсын хурал семинар, 17 өгүүлэл хэвлүүлсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020