Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх нэн шаардлагатай стандарт боловсруулж батлуулах

Удирдагч: Ц. Одбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: Ц. Одбаяр, Даш-Янжмаа, Жамьяндорж

Захиалагч: ҮХААЯам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2960000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-01

Товч тайлбар:

Энэхүү гэрээ нь захиалагчийн батлагдсан төсвийн хүрээнд олон улсад мөрдөж буй Code of hygienic practice for precooked and cooked foods in mass catering Cac/Rcp 39-1993 “буюу “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”, “Code of hygienic practice for the preparation and sale of street foods. CAC/RCP 43-1997, Rev.1-2001” буюу” Гудамжны хоол бэлтгэх, борлуулах эрүүл ахуйн журам” стандарт, зөвлөмж, бодлогын баримт бичгийг англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулах, хянах, баталгаажуулахад гэрээ байгуулагч талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019