Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн техник, технологийн түвшний үнэлгээ

Удирдагч: Ц.Энхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС-БуХС зөвлөх үйлчилгээний баг

Захиалагч: Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-04-08

Товч тайлбар:

ШУТИС, БуХС-ийн технологийн менежментийн салбарын зөвлөх үйлчилгээний багийн төслийн тайлан  /ЭХҮҮТП-2015.6/
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020