МУ-ын түлш эрчим хүчний хэрэглээг оновчлох арга аргачлал

Удирдагч: Б.Нүүрэй

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Нүүрэй:M.ES02],[М.Хуягдорж:M.TD05]

Захиалагч: Эрчим хүчний яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2000-10-01

Товч тайлбар:

МУ-ын түлш эрчим хүчний хэрэглээг оновчлох арга аргачлал эрдэм шинжилгээ, судалгааны тайлан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020