Усны урсгалын хурд хэмжигч ГР19-иин 6 сувагт тоолуурын автоматжуултын техник болон програм хангамж

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],Д.Эрдэнэчимэг

Захиалагч: УЦУОШИ, Багаж хэмжил зүйн товчоо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-15

Товч тайлбар:

Голын усны урсгалын урсацын хурдыг хэмжих төхөөөрөмжийн техникийн шийдэл болон удирдлагын програм хангамжийг зохион бүтээж туршиж нэвтрүүлсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020