“ДЦС-4” ТӨХК-ийн сүлжээний усны халаагууруудын ашигт ажиллагааг үнэлэх судалгаа

Удирдагч: Д.Цэрэндолгор

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цэрэндолгор:M.HD05],[Х.Энхжаргал:M.IE01],[Н.Оюунцэцэг:M.HD09]

Захиалагч: ДЦС-4 ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 34526000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-16

Товч тайлбар:

Судалгааны ажлыг “ДЦС-4” ТӨХК-ийн Сүлжээний усны халаагуурын ашигт ажиллагаа, дотоод сүлжээний шугамын гидравлик сэдвийн хүрээнд гэрээнд тусгагдсан төслийн даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020