“Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт боловсруулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” төслийн дэд төсөл -1: “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт боловсруулах нь”

Удирдагч: Б. Очирбат, ШУТИС-ийн Ректор, Дэд төслийн удирдагч: Л. Оюунцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.ОЮУНЦЭЦЭГ:D.PT01],[М.ЗАЯА:D.PT32],[Х.Отгон-эрдэнэ:S.AA11],[С.Дугармаа:B.ES31]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-10

Товч тайлбар:

No.

Хийж гүйцэтгэсэн ажлууд

Хугацаа

Хариуцан гүйцэтгэгчид

Үр дүн

1

Төслийн гэрээ байгуулах

2012. 10. 05

Удирдагч

ШУТИС-ийн ТС-тай гэрээ байгуулсан

2

Төсөл гүйцэтгэх ажлын нарийвчилсан  төлөвлөгөө гаргах

2012. 10.15 

Дэд төслийн удирдагч

Л. Оюунцэцэг  

Төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлуудыг төлөвлөж, багийн гишүүдийн ажил, үүргийг хуваарилсан 

3

ШУТИС-ийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй ЭШБ-ийн бичлэгийн  журмуудыг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх

2012.10.15- 12.28

Х.Отгон-Эрдэнэ

Дүн шинжилгээ хийж, танилцуулсан

4

Гадаадын их дээд сургууль, ЭШ-ний  байгууллагуудын ЭШ-ний бүтээл бичих бичиглэлийн стандартуудын судалгаа хийх

2012.10.15- 12.28

С. Дугармаа,

Т. Нямдолгор

Гадаадын томоохон их сургууль, мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн ЭШ-ний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, шаардлагуудыг судалж, нэгтгэсэн

5

ШУТИС-ийн ЭШ-ний  бүтээлийн бичиглэлийн стандарт  боловсруулах

2013.01.03- 6.30

Л. Оюунцэцэг,

М. Заяа

ЭШ-ний    бүтээлийн бичиглэлийн стандартуудын төслийн  боловсруулсан  (9 стандарт)

6

Бичиглэлийн стандартуудын төсөлд санал авах

2013.01.03- 6.30

М. Заяа

Бүрэлдэхүүн сургуулиудад төслийг явуулж, санал авсан(Бичгээр санал ирүүлсэн МХТС, ХБТС)

7

Бичиглэлийн стандартуудыг танилцуулж, хэлэлцүүлэх

2013.6 сар,    9 сар

Л. Оюунцэцэг

Бүрэлдэхүүн сургуулиудын ЭШИХДЗ-уудын хурлаар 2 удаа тнилцуулга хийсэн.

ШУТИС-ийн ТС-ийн төслүүдийн явцын хэлэлцүүлгээр орсон.

8

Стандартуудыг эцэслэн бэлэн болгох

2013.10-12

Төслийн баг

Ирүүлсэн саналуудыг тусгаж, хянах, засварлах ажлууд хийгдсэн

9

Стандартуудыг эцэслэж, эмхэтгэх, хэлэлцүүлж батлуулах

2013. 12 сар

ЭШ-ний алба

Төслийн баг

Стандартуудыг нэгтгэн хэвлэх, хэлэлцүүлж, батлуулах ажил

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020