Өнөөгийн интернэт худалдааны хэрэглээн дэхь Монгол болон Тайваний соёлын харьцуулалт

Удирдагч: (Ph.D)Ц.Ганбат

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ГАНБАТ:D.IM01]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 8000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-09-17

Товч тайлбар:

Монгол улсын БСШУЯ-ын Шинжлэх Ухаан Технологийн сан болон Тайвань улсын үндэсний шинжлэх ухааны зөвлөлийн хамтын ажиллагааны гэрээ, санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн "Өнөөгийн интернэт худалдааны хэрэглээн дэхь Монгол болон Тайваний соёлын харьцуулалт" сэдвийн хүрээнд хийсэн төсөлд судлаачаар оролцсон.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020