“Орон нутгийн цахилгаан, дулаан хангамж, эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга зам, техникийн шийдэл” ШУТ- ийн төслийн дуусгавар тайлан, /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх нар. –УБ., 2005 он.

Удирдагч: С.Батмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: ДТҮЭХ

Захиалагч: ЭХЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2005-10-21

Товч тайлбар:

“Орон нутгийн цахилгаан, дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга зам, техникийн шийдэл" төслийн хүрээнд аймгийн төвийн эрчим хүч хангамжийн байдал, хэтийн төлийн талаар судалгаа хийж, орон нутгийн эрчим хүчний анхдагч нөөцөд тулгуурлан барих шинэ эх үүсгүүрийн хувилбаруудын харьцуулсан судалгаа хийж  техникийн шийдэл боловсруулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020