“Олон зорилтот үндэсний ойн тооллогыг гүйцэтгэх технологийн аргачлал боловсруулах” судалгаа

Удирдагч: Ч.Ганбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.БАЯРЦЭЦЭГ:I.WS22]

Захиалагч: Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, GIZ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 11717200

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-30

Товч тайлбар:

Судалгааны зорилго:

Үндэсний ойн тооллогын талбайн хэмжилт явуулах арга хэлбэр, хэмжих үзүүлэлтүүд, хэмжилтийн давтамж, тооллогын хүснэгтийн загвар, түүнийг бөглөх заавар, дээж талбай сонгох болон хэмжилт хийх дараалал тогтоох, хэмжилтийн үед гарч болох боломжит хувилбар бүрт тохирсон зааварчилгаа, тайлбар боловсруулахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

 

Судалгаанаас гарах үр дүн:

Үндэсний ойн тооллогыг орчин үеийн дэвшилтэт арга барил, техник технологийг ашиглан богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэн Монгол улсын ойн сангийн бодит мэдээллийг 2014 онд бүрдүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020