”Жижиг хэрэглэгчдийн хосолмол эх үүсвэр ашиглан халаалт халуун усаaр хангах хэмнэлтэт арга шийдэл” ШУТ- ийн төслийн дуусгавар тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, Ө.Сүхбаатар, Н.Нямпүрэв, Б.Энхбаяр, Б.Баттөр. – УБ.: 2004 он.

Удирдагч: Ө.Сүхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Ж.Цэен–Ойдов, Ө.Сүхбаатар, Н.Нямпүрэв, Б.Энхбаяр, Б.Баттөр

Захиалагч: ШУТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2004-11-22

Товч тайлбар:

Жижиг хэрэглэгчдийн хосолмол эх үүсвэр ашиглан халаалт халуун усаaр хангах хэмнэлтэт арга шийдлийн тооцоо, судалгааг хийж тайланг хүлээлгэн өгсөн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020