Цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын төлөв байдал, бохирдол бууруулах судалгаа

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [П.Ууганбаяр:J.RC30],З.Амгалан,Ч.Тэрбиш

Захиалагч: Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 40000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-10-17

Товч тайлбар:

Улаанбаатар хотын цахилгаан соронзон долгионы гол үүсгүүрүүдийг судлан тогтоож,  мэдээллийн сан үүсгэх

Улаанбаатар  хот орчмын цахилгаан соронзон долгионы төлөв байдлыг тодорхойлох

Улаанбаатар  хотын нутаг дэвсгэр дээрх цахилгаан соронзон долгионы тархалтыг тогтоож, зураглал хийх

Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй цахилгаан соронзон орны хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг орон зайн хэмжээсээр

гаргах, нийт тоон хэмжээг тодорхойлох

Улаанбаатар хотын орчинд  цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэлийн хүлцэх дээд хязгаар (ХДХ)-ыг тогтоож, цахилгаан соронзон

орны нөлөөллийн норм тогтоох

Цахилгаан соронзон долгионы хяналт шинжилгээ, арга аргачлалын санал, байнгын хяналтын нэгж байгуулах зөвлөмж

боловсруулах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020