“ФРЕНЕЛ ЛИНЗ АШИГЛАН НАРНЫ ЭНЕРГИЙГ БАГА ЧАДЛЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ХАЛААЛТ,ХАЛУУН УСНЫ ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХ СУДАЛГАА”

Удирдагч: Д.Дэлэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Баасандаш:G.IM12]

Захиалагч: Монгол Улсын Байгаль Орчин Ногоон Хөгжилийн Яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 40000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-22

Товч тайлбар:

·       Зорилго:

Френел линз ашиглана нарны энергийг бага чадлын хэрэглэгчдийн халаалт,халуун усны хэрэгцээг хангах боломжийг судлан ашиглалтын хамгийн үр дүнтэй хувилбар олох.

·       Судалгааны арга:

Нарны энергийг цуглруулагч энгийн харьцангуй хямд хэрэглэгдэхүүн болох френел линзийг бусад төрлийн өндөр технологийн бүтээгдэхүүнүүдтэй хослон хэрэгжүүлэх судалгаа,сонголт,зохион бүтээлтийн ажилын үр дүнг туршиж практик хэрэглээний ашигтай горим тогтоох.

·       Үр дүн,шинэлэг зүйл

Бага чадлын хэрэглэгчдийн халаалт,хэрэгцээний халуун усны системийг нарны эрчим хүчээр хангах технологт нарны радиацын ашиглалтын хувийг дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлэв.

Нарны вакуум хоолойны бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд шулуун френел линзийг ашиглав.

 

·       Дүгнэлт

Нарны вакуум хоолой френел линзийг үр дүнтэйгээр хослон ажиллуулж болохыг туршилт судалгааны үр дүнд батлав.

 ·       Түлхүүр үг:

Френел линз,нарны эрчим,дулааны энерги,халаалтын төхөөрөмж,нарны тусгал,удирдлагын төхөөрөмж, дулаан хангамжийн систем, зөөврийн халуун ус


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020