Олон улсын стандарт, баримт бичгийг худалдан авах, орчуулах, хянах, батлуулах төсөл

Удирдагч: И.Базаррагчаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ж.Мягмаржав:G.AM02],[Ц.Цэвэгжав:G.AM01],[Н.Мөнхзул:G.AM09],[Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Баярсайхан:G.ME03],[Ж.Хашбат :G.AM03],[А.Эрдэнэтуяа :G.AM06],[Д.Бадрах:G.AM10],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05]

Захиалагч: Нийслэлийн тээврийн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4869470

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-06

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд нийтийн тээврийн гурван стандартыг орчуулж, нэг стандартыг боловсруулсанв

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020