Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын газруудын үйл ажиллагаа,технологийн шинэчлэл

Удирдагч: Б.Баярсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Батмөнх:G.CE02],[Ц.Нямдулам:G.CE04],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05]

Захиалагч: Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 26000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-02

Товч тайлбар:

Монгол улсын автомашины паркийн 67,4% нь 10-аас дээш жил ашиглагдсан, элэгдэж хуучирсан, эсвэл, үйлдвэрлэлээс хасагдсан АТХ байгаа ба үүн дээр, автосервис хөгжөөгүй, техникийн үйлчилгээ засварын чанар хангалтгүй, автомашины техникийн байдлын болон эргономикийн хяналтын систем нэвтрээгүй зэргээс шалтгаалан найдварт ажиллагаа алдагдсан, техникийн байдал муудсан, бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох явдал их хэмжээтэй байгаа нь агаарын бохирдолыг нэмэгдүүлэх, зам тээврийн осол гарах нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Эдгээр байдлууд нь, энэхүү сэдвээр судалгаа шинжилгээний ажлыг  хэрэгжүүлэх шаардлагыг тодорхойлж байгаа юм.      

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020