КТМС дотуур байрны утасгүй сүлжээ

Удирдагч: ө.Эсболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ө.Эсболд:D.SA01]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-01-04

Товч тайлбар:

ШУТИС, КТМС-ийн дотуур байрны утасгүй сүлжээ.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020