Өрхийн амжиргааг орлуулан тооцох аргачлал

Удирдагч: Б.Бат-Өлзий

Хэрэгжүүлэгч баг: түншлэлийн баг

Захиалагч: НХХЯам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-08-11

Товч тайлбар:

Өрхийн амжиргааг орлуулан тооцох судалгаа хийсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019