Upgrading and Installation of High-Efficient Heat Only Boilers for Heat supply systems in Districts

Удирдагч: Б.Намхайням

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Намхайням:M.HD01]

Захиалагч: JICA

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-03-14

Товч тайлбар:

Ус халаагуурын зуухны ажиллагааны горимд үнэлэлт өгч түүнээс ялгарах хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцох аргачлал боловсруулах.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020