Хөргөлтийн техникч мэргэжлийн багш бэлтгэх

Удирдагч: Ш.Энх-Амгалан, Д.Алтанцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ш.Энх-амгалан:L.FM06]

Захиалагч: Мянганы сорилын сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-01-02

Товч тайлбар:

Мянганы сорилын сангийн төслөөр солонгос улсаас ирж байгаа төхөөрөмжийн сургалтыг сургалтанд ашиглах багш нарыг  адлагажуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад лабораторын 64 цагийн хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулж, лабораторын зааврыг орчуулж бэлтгэсэн 

Хавсаргасан файл:

Lab1REF.docx;
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020