Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ажил

Удирдагч: И.Базаррагчаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [И.Базаррагчаа:G.AM04]

Захиалагч: Газрын харилцаа, барилга геодези, зураг зүйн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-25

Товч тайлбар:

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ажлын хүрээнд стандарт орчуулж нутагшуулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019