Олон улсын стандарт баримт бичгийг худалдан авах, орчуулах, хянах, батлуулах

Удирдагч: И.Базаррагчаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Цэвэгжав:G.AM01],[Н.Мөнхзул:G.AM09],[Ж.Мягмаржав:G.AM02],[Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Баярсайхан:G.ME03],[Ж.Хашбат :G.AM03],[А.Эрдэнэтуяа :G.AM06],[Д.Бадрах:G.AM10],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05]

Захиалагч: Нийслэлийн тээврийн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4869870

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-22

Товч тайлбар:

Олон улсын стандарт баримт бичгийг худалдан авах, орчуулах, хянах, батлуулах ажлыг гүйцэтгэж ISO3877-1:1997,ISO3877-2:1997,ISO4209-1:2001, СБТ2025-2009, зэрэг стандартуудыг орчуулж стандарт хэмжил зүйн үндэсний төвөөр батлуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019