Цахилгаан тоноглолууд дахь соронзон орны нөлөөлөл, нийцүүлэлтийг тодорхойлох

Удирдагч: Б. Бат-Эрдэнэ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Бат-Эрдэнэ:M.AU06]

Захиалагч: ДЦС-3 ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 27000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-07-20

Товч тайлбар:

Судалгааны ажлыг дараах үе шатаар гүйцэтгэлээ. Үүнд:

-       “ДЦС-3” ТӨХК-ний хүчний цахилгаан төхөөрөмжүүд, реле хамгаалалтын төхөөоөмжүүд, цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн анхдагч мэдээллүүдийг нэгтгэн авах

-       Цахилгаан болон соронзон орны хүчлэгийн утгыг хэмжих тодорхой цэгүүдийг сонгох

-       Сонгосон цэгүүд дээр олон удаагийн хэмжилт хийх

-       Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах

-       Дүгнэлт гаргах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020