E лабораторийг байгуулж сургалтанд нэвтрүүлэх

Удирдагч: Т.Уранчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Уранчимэг:M.EC05]

Захиалагч: Эрчим хүчний сургууль

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-01-03

Товч тайлбар:

Эрчим Хүчний Сургуулийн захирлын зөвлөлийн 2011 оны 4 сарын 9-ний хурлаас "E лабораторийг байгуулж сургалтанд нэвтрүүлэх " төслийн ажлын хүрээнд M.IE250 кодтой "Шинэ ба сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц" хичээлийн виртуал лабораторийг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- 32 цагийн лабораторийн хичээлийг 8-н виртуал модул болгон хуваасан. 
- Онолын хэсгийн материалуудыг цуглуулж, судалгаа хийсэн. 
- Онолын болон дадлагын хэсэгт оруулах зургийн сонголт хийж, засварлан сайжруулсан. 
- Онолын хэсгийн зургуудыг хөдөлгөөнд оруулсан.
- Системийн төхөөрөмжүүдийн гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлан харуулсан.
- Үндсэн материал дээр тулгуурлан модулийн ерөнхий загварыг боловсруулсан.
- Дадлагын хэсгийг угсарч харуулсан. 
- Өөрийгөө шалгах сорилын хэсэг бэлтгэсэн.
- Дүрст хичээлүүдийг сонгох, виртуал хэсэгтэй холбон загварчилсан.
- файл татах хэсгийг боловсруулсан. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020