УИХ-ын сонгуулийн автоматжуулсан систем-санал хураалтын ICP систем

Удирдагч: А.Эрдэнэбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Эрдэнэчимэг,С.Байгалтөгс,Цс.Ганбат

Захиалагч: Интерактив ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-04-01

Товч тайлбар:

УИХ-ын сонгуулийн санал хураалтын автоматжуулсан систем - ICP-ийн автомат төхөөрөмжийн ажиллагааны заавар, гарын авлага бэлтгэх, баг зохион байгуулах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020