Хагас автомат сүлжих машины толгойн хэсгийг шинэчлэх

Зохиогч:   Ш.Далхжав

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: ¹371

Олгосон огноо: 2001-10-22

Оюуний өмчийн төрөл: Ашигтай загвар

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

        ¯éëäâýð õóäàëäààíû “ÃÎÂÜ” ÕÊ-èéí ñ¿ëæèõ 1-ð öåõèéí TAKAHASHI õàãàñ àâòîìàò ñ¿ëæèõ ìàøèíóóäûã õàãàñ àâòîìàò SÌS-1 ìàøèíàà𠺺ð÷èëñíººñ çºâõºí óã ìàøèíû òîëãîé õýñãèéã ñîëüæ, ñóóðèëóóëàëò, òîõèðãîîã  õèéæ, öààøèä àøèãëàõ íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áîëîõûã òîäîðõîéëîâ.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ш.Далхжав

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019