Learning activities and assessment results in engineering technology  
Performance analysis of SDN controllers: POX, Floodlight and Opendaylight  
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа  
A comparative study on information security risk analysis methods  
IEEE 802.11 УТАСГҮЙ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАМЖУУЛАХ ЧАДАМЖ, ХҮЛЭЭЛТИЙН ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
IEEE 802.11 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН (QoS) ПАРАМЕТРҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
ҮТП-д паркын бүтцэд нэгдэх үйлдвэрүүдийн технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудалд хийсэн судалгаа  
Үндэсний технологийн хөгжлийн орчинг үнэлэх асуудал (Монголын арьс ширний салбарын жишээн дээр)  
Бүх нийтийн технологийн боловсролын бодит байдал ба хэрэгцээ шаардлага  
Technology level assessment and results  
Science-Technology-Innovation Development Tendency of Mongolian Leather Industry  
WiFi сүлжээ ашиглан хэрэглэгчийн байршил тогтоох ухаалаг утасны программ  
Experimental approach to Pole Placement problem of State Feedback Control for Quadrotor Stabilization in Hovering Mode  
Quadcopter stabilization using state feedback controller by pole placement method  
Дөрвөн сэнстийн тэнцвэржилтэнд төлөвийн орны туйлыг оновчтой байршуулах нь  
ХӨДӨЛГӨӨНТ ОБЪЕКТ ДАГАДАГ РОБОТЫН HOUGH ХУВИРГАЛТЫН АРГАД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА  
Pole Placement of State Feedback Control for Quadrotor Stabilization in Hovering mode  
ДӨРВӨН СЭНСТИЙН ТЭНЦВЭРЖИЛТЭНД ТӨЛӨВИЙН ОРНЫ ТУЙЛЫГ ОНОВЧТОЙ БАЙРШУУЛАХ НЬ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020