ҮДСБ-ын CDIO загварын дагуу хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах асуудалд  
CDIO стандарт арга зүйд нийцсэн нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн загвар  
WDM-EPON сүлжээний сайжруулсан DWBA алгоритм  
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ  
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилт, суралцахуйн үр дүнг оновчтой тодорхойлох нь  
Зүрхний цахилгаан бичлэгт хийсэн дисперсийн шинжилгээ  
PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAM  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн QRS илрүүлэх  
Биопотенциал бүртгэх багажуудын ангилал, харьцуулсан судалгаа  
АЧААНЫ ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ УТАСГҮЙ МЭДРЭГЧИЙН СҮЛЖЭЭНД САЛХИН ЭНЕРГИ ХУРИМТЛУУЛАГЧИЙГ АШИГЛАХ СУДАЛГАА  
Experience of developing students’ CDIO skills using design built projects  
CDIO BASED CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE PROGRAM  
ASSESSMENT EXPERIENCE ON PROGRAM LEARNING OUTCOMES  
Бага оврын салхин генератор ашигласан энерги хуримтлуулагчийн туршилт, үр дүн  
Learning activities and assessment results in engineering technology  
Performance analysis of SDN controllers: POX, Floodlight and Opendaylight  
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа  
A comparative study on information security risk analysis methods  
IEEE 802.11 УТАСГҮЙ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАМЖУУЛАХ ЧАДАМЖ, ХҮЛЭЭЛТИЙН ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019