МЭРГЭЖЛИЙН ҮГ ХЭЛЛЭГ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ  
The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems  
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр-тогтвортой хөгжил"  
Dynamic Wavelength and Bandwidth allocation algorithm in WDM/TDM PON networks  
Төслийн хичээлүүдээр CDIO ур чадварыг хөгжүүлэх  
Хувь хүний ур чадвар ба төслийн хичээлүүд  
Developing the New Integrated Curriculum in Introduction to Engineering Course  
ҮДСБ-ын CDIO загварын дагуу хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах асуудалд  
CDIO стандарт арга зүйд нийцсэн нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн загвар  
WDM-EPON сүлжээний сайжруулсан DWBA алгоритм  
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ  
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилт, суралцахуйн үр дүнг оновчтой тодорхойлох нь  
Зүрхний цахилгаан бичлэгт хийсэн дисперсийн шинжилгээ  
PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAM  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн QRS илрүүлэх  
Биопотенциал бүртгэх багажуудын ангилал, харьцуулсан судалгаа  
АЧААНЫ ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ УТАСГҮЙ МЭДРЭГЧИЙН СҮЛЖЭЭНД САЛХИН ЭНЕРГИ ХУРИМТЛУУЛАГЧИЙГ АШИГЛАХ СУДАЛГАА  
Experience of developing students’ CDIO skills using design built projects  
CDIO BASED CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE PROGRAM  
ASSESSMENT EXPERIENCE ON PROGRAM LEARNING OUTCOMES  
Бага оврын салхин генератор ашигласан энерги хуримтлуулагчийн туршилт, үр дүн  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020