Study on development of information potential  
Analysis on information potential of information sources  
Algorithm for signaling traffic engineering in Telecom Network  
The Graphical Method for Decision of Restitution Coefficient and Its Applications  
Control Design and Implementation of Mobile Robot in the Dynamic Environment  
Компьютерийн график дүрслэл, түүнийг роботын судалгаанд хэрэглэх нь  
Компьютерийн график дүрслэл, түүнийг роботын судалгаанд хэрэглэх нь  
Хөдөлгөөнт роботын удирлагын загварчлал, түүний хэрэглээ  
Control Design for Service Robot in the Library  
Control Design for Aircraft Based on Rotational Matrix and Quaternion  
The Graphical Method for Decision of Restitution Coefficient and Its Applications  
Control Design and Implementation of Mobile Robot in the Dynamic Environment  
Камерийн хяналттай хөдөлгөөнт роботын удирдлагын дизайн  
Antenna tracking system for Broadband Portable terminal  
Automatic tracking system for Portable Antenna  
To study Antenna tracking system for Broadband Portable Terminal  
Compesisive sensing in MOST  
Мессэж үйлчилгээний төрлүүд  
Богино долгионд суурилсан өгөгдлийн холбоог ИНЕГ-ын холбоонд хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа:  
Электрон захиа дамжих үндсэн процессууд  
Village Information System in Bangladesh  
CBT/TBT  
Долгионы туйлшрал, түүнд туйлшруулагчийн үүрэг  
A Functional Design of BM-SC to Support Mobile IPTV in LTE Network  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019