Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо  
Тос техникийн ундаа  
Гидроэкскаваторын өвөл цагийн ашиглалтын онцлог  
Автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн  
Research of possibility to reduce congestion for intersection “Zuun dorvon zam  
Study on Factors affecting to diesel PM emissions  
Determining the Driver’s Reaction time in the Stationary and Real-Life Environments  
Improving Pedestrians Safety by Using the Traffic Conflict Analysis Technique.  
Study of possibility to reduce traffic congestion in intersection “Zuun dorvon zam” by optimizing the traffic light operating time  
2. Results of study on road traffic accidents in relation to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar. .  
Барилга замын машины ашиглалтын засвар үйлчилгэээнд хэрэглэх сэлбэг материалын зарцуулалтын жишиг норм  
Selecting the vehicles in Public Transportation routes.  
Барилгын машины шингэн түлшний зарцуулалтын жишиг норм  
Analysis on information potential in the information network  
Analysis on information potential in the information network  
Some results of study on information flow  
Мэдээллийн потенциалийн судалгаа  
Some results of study on information flow  
Embedded software and hardware implementation system for a human machine interface based on ISOAgLib  
Study on development of information potential  
Implementation of a three-dimensional stereo image capture system based on the multi-segment method  
Implementation of Virtual Terminal Based on CAN by Using WinCE Platform Builder 6.0  
мэдээллийн хэмжээнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн регресс ба корреляцийн шинжилгээ  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019