”Автотээвэрт дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт”  
Автотээврийн хэрэгслийн агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах асуудалд  
Автомашины хөдөлгүүрийн утааг хянаж шалгах багаж тоноглолын судалгаа  
Монголд ашиглагдаж байгаа зарим дизелийн түлшинд өгөх экологийн үнэлгээ  
Хөдөлгүүрийн оруулах систем, агаар шүүгчийн техникийн байдлыг үнэлэх  
Дизелийн техникийн байдал өөрчлөгдсөн үеийн ажилласан хийн найрлагад шинжилгээ хийх  
Микроавтобусны утааны тортогжилтод хийсэн судалгаа.  
Шугамын автобусны экологийн үнэлгээний асуудалд  
Дизелийн түлшний аппаратурын засвар үйлчилгээг төвлөрүүлье  
ДШХ – ийг биохийгээр ажиллуулах боломж  
Ашиглах ёстой нөөц  
Стирлингийн хөдөлгүүр  
Дизель хөдөлгүүрт машины ашиглалт  
Автотээврийг дизельжүүлэхийн ач холбогдол  
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм  
Автотээврийг дизельжүүлэхийн ач холбогдол  
Planetary ball mill motion and forse conditions  
Determining the forse and motion of the milling ball  
Цамхагт краны металл хийцийн төлөв байдлыг оношлох багажны судалгаа  
Цамхагт краны металл хийцийн төлөв байдлыг оношлох багажны судалгаа  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019