БАРИЛГЫН ДОТООД ОРОН ЗАЙД БАЙГАЛИЙН ГЭРЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ  
Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа  
Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж  
"Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам  
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL BEHAVIOR AND NEIGHBORHOOD CHARACTERISTICS  
Study on the Current Situation of Traditional Dwelling in Ulaanbaatar, Mongolia  
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
汉蒙成语概述  
Оюутан залуусын хэл ярианы соёл, хэрэглээ  
ПАРАМЕТРЫ И ИХ ВИДЕНИЕ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  
трудности усвоения категории виды монгольскими студентами  
К вопросу обучения префиксов пре- и при - студентами-монголами  
Трудности перевода русских фразеологизмов на монгольский язык  
Deutsch als Fremdsprache an der Universitaet fuer Wissenschaft und Technologie  
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн Фурьегийн шинжилгээ  
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дэх шинэ үг, хэллэгийн хэрэглээ  
Потребности и возможности для профессионального развития учителей  
Алтан огтлол болон хуваалтын цэгийн хэрэглээ  
Дээд боловсролын сургалтын үнэлгээний асуудалд  
Шинэ таксономыг хэрэглэн даалгавар боловсруулах арга зүй  
ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН ҮҮСЭЛД ДУНДАД АЗИЙН НӨЛӨӨ  
Төлөвлөлтийн дагуу баригдсан орон сууцны гадна орчны ашиглалт ба өөрчлөлт  
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019