Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт  
Сурагчдын үгийн санг тааварт тоглоомын аргаар нэмэгдүүлэх нь  
LTE сүлжээний хэрэглэгчийн ба ачааллын сувгийн судалгаа  
Survey on QoS Management of Resource Utilization In LTE and The IoT-M2M Environment  
Гадаад хэлний хичээлээр оюутны идэвхийг өрнүүлэх зарим аргууд  
Выражения семантических оттенков значения определительных отношений в русском и монгольком языках  
BACILLUS THURINGIENSIS БАКТЕРИЙН АНГИЛАЛ ЗҮЙГ CJ ПРАЙМЕРУУД АШИГЛАН ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
Орос, герман, монгол хэлэнд ёгт үг хэллэг төлөвшсөн байдал  
Тraditional habits and conservation of natural resources  
Тархмал байршил бүхий мэдрүүрийн сүлжээнд (USN) –суурилсан ECG болон аксиллометрийн анализ  
USN –г хүний зүрхний алсын зайн оношлогоонд хэрэглэх нь  
Ubiquitous Sensor Networks for Medical Care  
"Дүрс боловсруулалт дээр үндэслэгдсэн е-буудлагын систем зохион бүтээх асуудал"  
Implementation of early diagnostic device for diabetic foot using the thermal sensor  
Дүрс боловсруулалтанд суурилсан чихрийн шижин өвчинг урьдчилан тодорхойлох эрүүл мэндийн хяналтын өдөр тутмын төхөөрөмж  
Өдөр тутмын эрүүл мэндийн хяналтын төхөөрөмжийн дохионы урьдчилсан боловсруулалт  
Preprocessing Techniques for Daily Healthcare Device Using SHIMMERTM Wireless Sensor Platform  
11. “Боловсролын тулгамдсан асуудалд”  
10. “Эгэх үйл үгийг хэрэглэхэд монгол оюутан, сурагчид гаргадаг түгээмэл алдаа, түүнээс сэрэмжлэх”  
Ухаалаг хотын хөгжлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын асуудалд  
Харилцаа холбооны салбарын удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлт  
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа  
<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 224 225
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019