Some teaching methods in the Вusiness English classroom  
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь  
Алслагдсан объектын мэдээллийг GSM системийн гар утас ашиглан хянах нь  
“USB интерфейсийн судалгаа”  
DSRC-г ашиглан нийтийн тээврийн хэрэгслийг бүртгэх”  
V2V Crash Avoidance System Using Millimeter Wave Chirp Signal  
USN for Medical Care in Mongolia  
монгол япон хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн судалгаа  
Некоторые проблемы в переводе русских фразеологизмов на монгольский язык  
Заимствованные русские антропонимии в системе личных имён монголов  
文学としての歌舞伎と人民革命勝利前のモンゴルの戯曲  
The wearable ECG and motion type monitoring device for living environment  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгаа  
Эрүүл мэндийн хяналтын зүүдэг төхөөрөмж зохион бүтээх асуудалд  
Роль и значение сам работы студентов  
Орос хэлний хичээлийн оюутны бие даах ажлын онцлог, дасгалын хувилбар  
Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт  
Сурагчдын үгийн санг тааварт тоглоомын аргаар нэмэгдүүлэх нь  
LTE сүлжээний хэрэглэгчийн ба ачааллын сувгийн судалгаа  
Survey on QoS Management of Resource Utilization In LTE and The IoT-M2M Environment  
Гадаад хэлний хичээлээр оюутны идэвхийг өрнүүлэх зарим аргууд  
Выражения семантических оттенков значения определительных отношений в русском и монгольком языках  
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019