Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь суманд их чадлын салхин парк байгуулах боломж  
Цахилгаан хэлхээний анализд симуляци хэрэглэх нь  
Агаарын шугамуудын чадлын урсгалыг статик тогтворжилтын тооцооны аргаар тодорхойлох нь, түүнийг нэмэгдүүлэх арга замууд  
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоололд ашигласан үр дүнгээс  
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын үндсэн болон туслах тоноглолын загварчлал болон тооцоололд ашигласан үр дүнгээс  
Эргэх буцлах давхаргатай зуухны утааны хий дэх бохирдуулагч бодисын судалгаа  
ширхэгтийн дулаан масс солилцооны онолын судалгаа  
Эрүүл мэндийн информатикт өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээг тодорхойлох  
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь  
Сургалтын явцын болон эцсийн үр дүнг рубрикийн аргаар үнэлэх асуудалд  
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА  
МУЛЬТИМЕДИА ПРОТОКОЛЫН СУДАЛГАА  
ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН СУДАЛГАА  
Эрүүл мэндийн системийн өнөө ба ирээдүйн чиг хандлага  
Зохиолын хулгай илрүүлэх асуудалд  
Агаарын бохирдлыг хэмжих багаж, түүнийг ашиглах боломжийн судалгаа  
Периметр хамгаалалтын системд камер ашиглах нь  
Implementation of early diagnostic device for diabetic foot using the thermal sensor  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 65 66
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020